Terms & Conditions

Algemeen

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

 • Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

 • Afwijkingen en aanvullingen zijn pas bindend indien ze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend.

 • De opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren.

 • De opdrachtgever is wie de order heeft geplaatst, de ontwerper is wie de order heeft aanvaard.

 • Elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren.

 • De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen.

 • Wijzigingen in de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk of via mail mede te delen aan Stars and Castles. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Stars and Castles als gevolg daarvan lijdt.

 

 

Facturatie & Betalingen

 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 3% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro. Bij gerechtelijke vervolging wordt het bruto-factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant. Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt ons vrij de afgewerkte opdracht in te houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.

 • Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties kunnen worden ingehouden voor de verschuldigde bedragen.

 • Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van Stars and Castles op de opdrachtgever onmiddellijk invorderbaar.

 • Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft Stars and Castles het recht elke deellevering te factureren.

 • Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Stars and Castles andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Stars and Castles bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

 • Voorts is opdrachtgever gehouden Stars and Castles te vergoeden voor alle kosten, die Stars and Castles maakt ter incasso van de openstaande bedragen.

 • Bij te late betaling behoudt Stars and Castles zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren.

 • Eventuele verzendingskosten of vervoersonkosten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.

 • Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste 30 dagen na ontvangst van de factuur ten huize van de opdrachtgever.

 

Prijzen

 • De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

 • Alle door Stars and Castles opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief.

 • Stars and Castles is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

 

Bevestigingen

 • Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via mail te worden bevestigd aan de hand van de opgemaakte offerte.
 

Werken er meerdere partijen mee?

 • Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen.
 

Correcties

 • Elke wijziging dient schriftelijk (mail of op pdf) te worden meegedeeld.

 • Stars and Castles houdt zich eraan deze correct uit te voeren en een nieuwe proef voor te leggen ter goedkeuring.

 • Mondelinge, telefonische of correcties per social media zijn op risico van de opdrachtgever.

 • Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de ontwerper.

 

Drukklaar

 • Na het overmaken van een drukklaar bestand, is Stars and Castles van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven.

 • De drukklare bestanden blijven eigendom van Stars and Castles en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting.

 • De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in.

 • De leverancier staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden.

 • Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening worden gebracht.

 

Eigendom

 • De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Claudia van Dongen, Stars and Castles, en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onzentwege.

 • Indien dit toch gebeurt, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking.

 • De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.

 • Stars and Castles, Claudia van Dongen heeft het recht om alle ontwerpen als voorbeeld te plaatsen op de website Stars and Castles.be. Indien u dit niet wenst moet je vooraf een schriftelijke overeenkomst tekenen.

 

Termijn in levering

 • Het bewaren van voorontwerpen gebeurt standaard tot 3 jaar na afwerking van de opdracht.

 • Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.

 • De leveringstermijn begint pas te lopen als  Stars and Castles alle benodigde stukken in zijn bezit heeft.

 • De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn.

 • Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de factuur, en zijn niet bindend. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.

 • De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die Stars and Castles nodig heeft om de taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.

 • Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.

 • Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Stars and Castlesgerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 • Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de koper. Alle verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de klant, welk ook het factuurbedrag is.

 

Offertes

 • Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast.

 • De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 • Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd aangevraagd, veronderstelt de kennis en aanvaarding van onze tarieven, prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en is bindend.

 • Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Stars and Castles aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 • De offertes en bestekken van Stars and Castles worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.

 • Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de offerte, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, of via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant via mail.

 • Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product en/of dezelfde dienst vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.

 • Stars and Castles heeft het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke zij aanbiedt.

 

Klachten

 • Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht dagen na levering. Dit ook indien de leveringsbon niet ondertekend wordt door de opdrachtgever, begint deze termijn van acht dagen direct na levering.

 • Geleverde en toevertrouwde materialen van welke aard dan ook blijven onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 • Stars and Castles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van deze goederen.

 • In geval van overmacht draagt Stars and Castles geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.

 • Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht (8) dagen na de datum op de rekening aan Stars and Castles kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Stars and Castles een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 • Elk protest van de factuur dient binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief of email en duidelijk gemotiveerd aan Stars and Castles te worden meegedeeld.

 

Annuleren

 • Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totale bedrag van de offerte.
 

Jummy, this website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.